Class: RetrievePaymentResponse

remotepay.RetrievePaymentResponse()

new RetrievePaymentResponse()

Source:

Extends

Methods

(static) RetrievePaymentResponse#getExternalPaymentId() → {String}

Get the field value The externalPaymentId used when a payment was created
Source:
Returns:
Type
String

(static) RetrievePaymentResponse#getPayment() → {payments.Payment}

Get the field value Payment information
Source:
Returns:
Type
payments.Payment

(static) RetrievePaymentResponse#getQueryStatus() → {remotepay.QueryStatus}

Get the field value The status of the query
Source:
Returns:
Type
remotepay.QueryStatus

(static) RetrievePaymentResponse#setExternalPaymentId(externalPaymentId)

Set the field value The externalPaymentId used when a payment was created
Parameters:
Name Type Description
externalPaymentId String
Source:

(static) RetrievePaymentResponse#setPayment(payment)

Set the field value Payment information
Parameters:
Name Type Description
payment payments.Payment
Source:

(static) RetrievePaymentResponse#setQueryStatus(queryStatus)

Set the field value The status of the query
Parameters:
Name Type Description
queryStatus remotepay.QueryStatus
Source: