Class: ShowPaymentReceiptOptionsMessage

remotemessage.ShowPaymentReceiptOptionsMessage()

new ShowPaymentReceiptOptionsMessage()

Source:

Extends

Methods

(static) ShowPaymentReceiptOptionsMessage#getDisableCloverPrinting() → {Boolean}

Get the field value
Source:
Returns:
Type
Boolean

(static) ShowPaymentReceiptOptionsMessage#getOrderId() → {String}

Get the field value Unique identifier for a order
Source:
Returns:
Type
String

(static) ShowPaymentReceiptOptionsMessage#getPaymentId() → {String}

Get the field value Unique identifier for a payment
Source:
Returns:
Type
String

(static) ShowPaymentReceiptOptionsMessage#setDisableCloverPrinting(disableCloverPrinting)

Set the field value
Parameters:
Name Type Description
disableCloverPrinting Boolean
Source:

(static) ShowPaymentReceiptOptionsMessage#setOrderId(orderId)

Set the field value Unique identifier for a order
Parameters:
Name Type Description
orderId String
Source:

(static) ShowPaymentReceiptOptionsMessage#setPaymentId(paymentId)

Set the field value Unique identifier for a payment
Parameters:
Name Type Description
paymentId String
Source: